Uwarunkowania prawne

Kto jest, a kto nie jest rzeczoznawcą samochodowym?

Zgodnie z art. 79a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym Rzeczoznawcą Samochodowym jest osoba, która:

  • Obywatelstwo polskie (uchylony)
  • Posiada wyższe wykształcenie
  • Posiada 5-letnią wymagana praktykę w dziedzinie związanej z motoryzacją
  • Posiada prawo jazdy kategorii A, B i C
  • Nie była karana wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne
  • Posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji
  • Została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych Ministerstwa Infrastruktury

Minister Infrastruktury wpisuje na listę rzeczoznawców samochodowych osobę spełniającą powyższe wymagania i potwierdza wpis wydając stosowne zaświadczenie oraz legitymację.

Lista rzeczoznawców jest ogólnie dostępna w Internecie na stronie Ministerstwa Infrastruktury.